Algemene voorwaarden
Algemene Verkoopsvoorwaarden Wijnbouw Vilain XIIII

Door
Jean Mostert
Steenakkerstraat
3630 Maasmechelen
België
Hierna genoemd Wijnbouw Vilain XIIII


Algemene Voorwaarden webshop

De koper verklaart de minimum wettelijke leeftijd voor aankoop en of bezit van producten met alcohol te hebben op het moment van de aankoop.
Bij aankoop van gelijk welk product is het verplicht uw geboortedatum op te geven bij de ingaven van uw gegevens.
Niet ingeven van uw juiste geboortedatum zal leiden tot vertraging of annulering van uw bestelling.
Verzending en levering

Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt. In het algemeen worden bestellingen binnen de 2 tot 7 werkdagen behandeld en verzonden. Na verzending is de bestelling normaal afgeleverd door de koerierdienst of de verantwoordelijke van Vilian XIIII op het uw aangegeven afleveradres. Vilain XIIII is niet verantwoordelijk voor een
laattijdige levering van de koerierdienst.
Vilain XIIII is ook niet verantwoordelijk indien er een fout leveradres is opgegeven door de klant.


In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vilain XIIII bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat de bestelde goederen of 1 van de bestelde goederen niet op voorraad is of niet meer leverbaar, dan ontvangt de consument binnen de 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling
bericht, en heeft hij in dat geval het recht de bestelling gedeeltelijk of volledig zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De reeds betaalde bedragen worden binnen de 30 dagen terug betaal op de opgegeven rekening.

Aan de leveringsplicht van Vilain XIIII zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Vilain XIIII geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


Privacy & Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Vilain XIIII, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Vilain XIIII houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties (GDPR) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

Vilain XIIII respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Vilain XIIII maakt soms gebruik van een mailinglijst. Indien uzelf van deze lijst wil laten verwijderen mag u een mail sturen naar info@vilainxiiii.be.

 
Retourneren
Mocht een verkeerd product gekocht hebben, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen/terugbrengen, en dan is er een compensatie mogelijk voor de goederen.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@vilainXIIII.be

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
Steenakkerstraat 77 - 3630 Maasmechelen België

Indien de artikelen juist retour zijn ontvangen, maakt wijnbouw vilainXIIII binnen 30 dagen de compensatie (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.
Meer info vind je op volgende links

 
Betalingen, Prijzen & Promoties

Betalingen:

Betalingen van de bestellingen via de online web shop zijn direct te betalen via het beveiligde platform van Molly.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke
ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1,2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen
met een minimum van 50€.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De door Vilain XIIII geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vilain XIIII of een door Vilain XIIII aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vilain XIIII haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Vilain XIIII zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vilain XIIII.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Tongeren en Hasselt bevoegd.


Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief  BTW.


Promoties:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vilain XIIII zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Aanbiedingen van Vilain XIIII gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Uw orders bekijken

Bewaar u factuur en betaalgegevens correct zo kan je uw orders volgen.

Houd er wel rekening mee dat het opgegeven adres bij bestelling ook het afleveradres zal zijn. Niet het daarna aangepaste adres.

Adres:

Wijnkelder Vilain XIIII: Rijksweg 153 Maasmechelen

Tel: +32 476 76 93 99 (René Patris) +32 473 844163 (Jean Mostert ) +32 474 647200 (Pol kees)

 

Proudly powered by DIZO GCV / BE 0697.468.404 / Mail davy@dizo.be